สวัสดีชาวโลกผมมีนามว่าจีโน่

นายพีระรัชต์ ศิริอัมพัน(จีโน่)

  • โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา(โรงเรียนไทยคริสเตียน)[G1-G12]

  • วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง